Správa majetku Mesta Komárno

COMORRA SERVIS je príspevkovou organizáciou Mesta Komárno založená na základe uznesenia 373/2007, splynutím časti Mestského podniku cestovného ruchu a Strediska služieb škole, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 224/2007 zo dňa 7. júna 2007.

Organizácia bola zriadená 1. januára 2008.Podľa Zriaďovacej listiny hlavnými činnosťami COMORRA SERVIS je správa majetku Mesta Komárno a zabezpečovanie služieb súvisiacich so správou majetku, najmä (okrem iného):

– prevádzkovanie objektov v správe COMORRA SERVIS
– prenájom nebytových priestorov v objektoch v správe COMORRA SERVISCOMORRA SERVIS vykonáva správu a zabezpečuje služby súvisiace so správou majetku na nasledujúcom majetku Mesta Komárno:

 • športová hala
 • zimný štadión
 • volejbalová hala
 • futbalové ihrisko
 • Danubius športový klub
 • krytá plaváreň
 • budova autobusovej stanice
 • spoluvlastnícky podiel na objekte Záhradnícka 4 Komárno
 • stredisko kanoistiky
 • termálne kúpalisko
 • Hotel Panoráma
 • Autocamping
 • Mestské trhovisko (námestie Kossutha, ulica Eötvösa, Hradný trh)
 • Parkovací systém
 • Verejné toalety
 • Požičovňa malých plavidiel